Jelena Marićević Balać

Ime i prezime: Jelena Marićević Balać
Datum rođenja: 31. 5. 1988.
Mesto rođenja: Kladovo
E-mail adrese: [email protected] [email protected]
Članstvo u Društvu (godina prijema u članstvo): 2018
Funkcije u Društvu: član
Članstvo i funkcije u drugim profesionalnim udruženjima: Član Matice srpske
Životopis:
Završila je osnovne (2011), master (2012) i doktorske studije (2016) na Odseku za srpsku književnost i jezik pri Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Doktorirala je sa radom na temu „Barok u beletrističkom opusu Milorada Pavića“. Bila je
stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije Dositeja (2010–2012) i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2012–2015).
Radila je kao lektor srpskog jezika na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu školske 2013/ 2014. Trenutno je asistent na Odseku za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Bila je u uredništvu studentskog časopisa za književnost i umetnost – Međutim (2011–2015). Uredila je zbornik radova Leteće violine
Milorada Pavića (Novi Sad 2015). Objavila je knjigu Legitimacija za signalizam:
pulsiranje signalizma (Beograd 2016).
Obrazovanje (stečeno zvanje): Doktor filoloških nauka – srbista
Nagrade i priznanja (ime nagrade ili priznanja i godina): Nagrada „Borivoje
Marinković“ 2014. za rad iz oblasti stare srpske književnosti